Color Colle Nintama Rantaro A-Box & B-Box no Dan

colorcollerantaroaboxColor Colle Nintama Rantaro A-Box no Dan
Release Date: May 2015
Price: 540 yen each
Line-up:

 1. Inodera Rantaro
 2. Settsu no Kirimaru
 3. Kukuchi Heisuke
 4. Takeya Hachizaemon
 5. Nakazaike Choji
 6. Zenpou Jiisaku
 7. Kematome Saburo
 8. Doi Hansuke
 9. Yamada Rikichi
 10. Zattokonnamon

More info here.
colorcollerantarobbox

Color Colle Nintama Rantaro B-Box no Dan
Release Date: May 2015
Price: 540 yen each
Line-up:

 1. Fukutomi Shinbee
 2. Yamamura Kinsanta
 3. Taira no Takiyashamaru
 4. Ayabe Kihachiro
 5. Tamura Mikiemon
 6. Saitou Takamaru
 7. Ohama Kanemon
 8. Shioe Monjiro
 9. Tachibana Senzo
 10. Nanamatsu Koheita

More info here.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: